s6 s18 s25 s31
 ตะแกรงเหล็กฉีก S-6  ตะแกรงเหล็กฉีก S-18  ตะแกรงเหล็กฉีก S-25  ตะแกรงเหล็กฉีก S-31
s34 s37 s-40
 ตะแกรงเหล็กฉีก S-35  ตะแกรงเหล็กฉีก S-37  ตะแกรงเหล็กฉีก S-40  
Specification
น้ำหนักต่อแผ่น
ช่วงสั้นของร
ช่วงยาวของรู
ความหนา
สัน
1240 mm x 2438 mm
(SWD)
(LWD)
(T)
(W)
(LWM)(SWM)
S-18
30 mm
151 mm
2.3 mm
3.0 mm
10.8 kg.
Specification
น้ำหนักต่อแผ่น
ช่วงสั้นของร
ช่วงยาวของรู
ความหนา
สัน
4 ฟุต x 8 ฟุต
(SWD)
(LWD)
(T)
(W)
(LWM)(SWM)
S-4
40 mm
101.6 mm
4.5 mm
6.0 mm
31.5 kg.
S-6
24 mm
40.7 mm
2.3 mm
3.0 mm
13.5 kg.
81.4 mm
S-14
67 mm
176 mm
2.3 mm
3.5 mm
5.7 kg.
S-25
20 mm
64 mm
2.3 mm
4.0 mm
21.5 kg.
S-30
22 mm
52 mm
4.5 mm
6.0 mm
21.7 kg.
58 mm
168 mm
S-31
42 mm
64 mm
3.2 mm
4.0 mm
14.8 kg.
128 mm
S-35
25 mm
100 mm
3.2 mm
4.0 mm
24.2 kg.
S-37
40 mm
133 mm
3.2 mm
6.0 mm
22.4 kg.
S-40
33 mm
100 mm
2.3 mm
3.0 mm
9.8 kg.

ตัวอย่างการใช้งานรุ่น S-6 :

ตะแกรงฉีก S-6 ตะแกรงเหล็กฉีกตกแต่งร้าน S-6

ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น s-6

ตัวอย่างการใช้งานรุ่น S-18 :

ตะแกรงฉีก S-18
Back to Top